Responsabilitat
Social Corporativa

Col·laboració
i integració social

Igualtat
i Codi Ètic

Responsabilitat
Ambiental

Formació i Integració social

Un dels objectius principals de la política de responsabilitat corporativa de Comforsa és l’extensió dels principis i les pràctiques responsables en el si de la societat, per tal d’avançar conjuntament cap al progrés en matèria social i mediambiental. Comforsa, extremadament alineada amb la filosofia de la Formació Dual (Centre de Formació i Empresa) col·labora en matèria educativa amb centres de Formació Professional de la comarca amb l’objectiu d’ajudar a la inserció en el mon laboral dels estudiants u futurs tècnics i operaris qualificats de la nostra indústria.

Igualtat i Codi Ètic

Comforsa disposa d’un Codi de Conducta i d’un Pla d’Igualtat que resumeixen les diverses polítiques i pràctiques que estan vigents en la companyia relacionades amb el comportament de les persones i de l’empresa. Així, s’estableixen les normes de comportament responsable i d’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.

Responsabilitat Ambiental

Comforsa està compromesa amb el respecte a l’entorn natural, un compromís que es concreta en un sistema de gestió mediambiental integrat en la seva activitat de producció. Es fomenta un consum de recursos, tant de materials, energia i aigua per tal de preservar el nostre entorn natural com a font de biodiversitat, de benestar i de riquesa social i econòmica de la comarca del Ripollès.

Entorn

Comforsa disposa de quatre centres productius, tots ells al Ripollès, una comarca molt vinculada tradicionalment a l’activitat de la forja, amb un important impacte en el teixit econòmic i social. L’empresa, situada concretament en les localitats de Campdevànol i de Ripoll, té una relació molt estreta amb el seu entorn desenvolupant un model empresarial de proximitat tant en proveïdors com amb col·laboradors.

Et pot interessar

Què diem?